برای حمایت از پروژه‌ها لازم است که در مسکن پلاس ثبت نام کنید. برای ثبت نام، به نام و نام خانوادگی و ایمیل یا شماره موبایل نیاز خواهید داشت. این اطلاعات نزد مسکن پلاس محرمانه هستند و تنها برای ارتباط با شما مثل ارسال رسید حمایت از پروژه استفاده خواهند شد