بعضی افراد از پروژه‌های دوستان‌شان حمایت می‌کنند. برخی به دنبال ادای مسئولیت اجتماعی خود هستند. بعضی تمایل دارند از آدم‌های مورد تحسینشان حمایت کنند و بسیاری باور دارند که مشارکت در یک پروژه بسیار فراتر از حمایت مالی آن‌ها است: کمک به ایجاد محصولات، کمک به ادامه حیات یک شرکت، کمک به رونق گرفتن اشتغال و اقتصاد کشور و خدمات و محتوایی که تنها با حمایت آن‌ها، وجود خواهند داشت و در کنار این موارد کسب سود با مشارکت واقعی در تولید.