صاحب طرح

مسکن پلاس » صاحب طرح

چرا افراد از پروژه‌ها حمایت می‌کنند؟

بعضی افراد از پروژه‌های دوستان‌شان حمایت می‌کنند. برخی به دنبال ادای مسئولیت اجتماعی خود هستند. بعضی تمایل دارند از آدم‌های مورد تحسینشان حمایت کنند و بسیاری باور